Překlady francouzština

Jaké typy textu překládáme z/do francouzštiny?

Překládané texty: 

 • právo a legislativa
 • notářské zápisy
 • matriční dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list apod.)
 • výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku
 • živnostenské listy
 • plné moci
 • technické překlady, manuály, technické průkazy
 • obchodní korespondence, smlouvy,  účetní rozvahy, daňová přiznání
 • humánní i veterinární medicína, 
 • vysvědčení, diplomy atd.

Quels types de textes traduisons-nous du/en français ?

Textes à traduire : 

 • droit et législation
 • actes notariés
 • documents d'état civil (actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, etc.)
 • extraits du casier judiciaire et extraits du registre du commerce
 • certificats commerciaux
 • procurations
 • traductions techniques, manuels, certificats techniques
 • correspondance commerciale, contrats, bilans, déclarations fiscales
 • médecine humaine et vétérinaire
 • bulletins scolaires, diplômes, etc

.