Překlady ruština

Jaké typy textu překládáme z/do ruštiny?

Překládané texty: 

 • právo a legislativa
 • notářské zápisy
 • matriční dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list apod.)
 • výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku
 • živnostenské listy
 • plné moci
 • technické překlady, manuály, technické průkazy
 • obchodní korespondence, smlouvy,  účetní rozvahy, daňová přiznání
 • humánní i veterinární medicína, 
 • vysvědčení, diplomy atd.

Какие типы текстов мы переводим с/на русский язык?

Тексты для перевода: 

 • право и законодательство
 • нотариальные акты
 • документы ЗАГСа (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о смерти и т.д.)
 • справки о судимости и выписки из торгового реестра
 • торговые сертификаты
 • доверенности
 • технические переводы, руководства, технические сертификаты
 • деловая переписка, контракты, финансовые балансы, налоговые
 • декларации
 • человеческой и ветеринарной медицины,
 • аттестаты, дипломы и т.д.

.