Překlady italština

Jaké typy textu překládáme z/do italštiny?

Překládané texty: 

 • právo a legislativa
 • notářské zápisy
 • matriční dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list apod.)
 • výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku
 • živnostenské listy
 • plné moci
 • technické překlady, manuály, technické průkazy
 • obchodní korespondence, smlouvy,  účetní rozvahy, daňová přiznání
 • humánní i veterinární medicína, 
 • vysvědčení, diplomy atd.

Quali tipi di testo traduciamo da/in italiano? 

Testi da tradurre: 

 • legge e legislazione
 • atti notarili
 • documenti di stato civile (certificati di nascita, certificati di matrimonio, atti di morte, ecc.)
 • estratti del casellario giudiziale ed estratti del registro commerciale
 • certificati commerciali
 • procure, deleghe
 • traduzioni tecniche, manuali, certificati tecnici
 • corrispondenza commerciale, contratti, bilanci, dichiarazioni fiscali
 • medicina umana e veterinaria,
 • pagelle, diplomi, ecc.
.